Các nhà máy trong khu CNC Hòa Lạc đã đi vào hoạt động


0918893788